कोन्ज्योसोम गाउँपालिका

वडा नम्बर घरधुरी जनसंख्या जम्मा
पुरुष घरमुली महिला घरमुली जम्मा पुरुष महिला
1 412 14 426 1218 1214 2432
2 613 56 669 1562 1493 3055
3 341 40 381 784 769 1553
4 498 83 581 1518 1456 2974
5 495 41 536 1493 1530 3023
Total 2359 234 2593 6575 6462 13037